Waar

Lampernisbeekstraat
8860 Lendelede

De vzw Atelier José Vermeersch is ondergebracht in het voormalig atelier van beeldend kunstenaar José Vermeersch (1922–1997). Het atelier met tentoonstellingsruimte werd naar eigen ontwerp gebouwd in Lendelede in de periode 1962-1970. José Vermeersch beeldhouwde, schilderde en presenteerde er zijn werken tot aan zijn overlijden in december 1997. In 2010 werd het atelier opengesteld voor het publiek en de vzw Atelier José Vermeersch erin ondergebracht.

Het uit­gangs­punt van vzw Atelier José Vermeersch is twee­de­lig. Enerzijds is er de ambi­tie om het werk van José Vermeersch te ont­slui­ten door het archief in het ate­lier onder te bren­gen. Daarnaast wil­ de vzw ten­toon­stel­lin­gen orga­ni­se­ren die min­der of niet geken­de aspec­ten uit zijn werk belich­ten. Zo hou­den ze het oeu­vre van José Vermeersch blij­vend actu­eel en geven ze het archief en de nala­ten­schap een thuis in zijn eigen ate­lier­com­plex. Anderzijds zal er ook plaats zijn voor los­staan­de ten­toon­stel­lin­gen die soms omka­derd wor­den door een lite­rai­re, filo­so­fi­sche of muzi­ka­le acti­vi­teit. Een à twee keer per jaar zul­len er beken­de en min­der beken­de kun­ste­naars indi­vi­du­eel of in groep een plat­form krij­gen. Het is de inten­tie dat met deze ten­toon­stel­lin­gen Atelier José Vermeersch over alle gene­ra­ties heen een inte­res­san­te ont­moe­tings­plek wordt voor kun­ste­naars en kunstliefhebbers.

Overzicht