Erfgoedsubsidies van andere instellingen

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject

Een beurs voor het doorgeven van vakmanschap dient als financiële ondersteuning voor vakmensen die één of meerdere leerlingen een aantal maanden (max. twee jaar) in de leer neemt(en) om hem en/of haar de knepen van het vak te leren. Vakmanschap wordt daarbij gezien als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit. De erfgoedcel ondersteunt je bij het schrijven van een aanvraag.

Erfgoed Challenge - Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert elk jaar een Erfgoed Challenge. Heb jij een erfgoedschat in jouw bezit en voldoe je aan de voorwaarden? Via een publieke stemming kan je ondersteuning van het KIK winnen bij fondsenwerving en expertise bij onderzoek, conservatie, restauratie en valorisatie.

Subsidies onroerend erfgoed

Voor projecten rond onroerend erfgoed (bouwkundig, archeologisch en landschappelijk) kan je navraag doen bij de Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst van Leiedal. Zij verwijzen je met plezier door. 

Projectoproep Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Jaarlijks lanceert de Stichting een 100-tal oproepen over zeer diverse thema's, waaronder erfgoed. Misschien sluit jouw project aan bij één van de lopende oproepen? De oproepen veranderen regelmatig. Ga dus af en toe eens een kijkje nemen.
(Op hun website kan je links, bij programma, 'cultuur en erfgoed' aanduiden als filter.)

Subsidies voor topstukken Vlaamse Overheid

Heb je een topstuk, opgenomen op de Topstukkenlijst dan kan je een aanvraag indienen voor een restauratiesubsidie. Deze subsidie kan gebruikt worden voor conservatiewerkzaamheden, restauratiewerkzaamheden en noodmaatregelen.

Let op! Een fysische ingreep op een beschermd voorwerp is pas toegestaan nadat de eigenaar, bezitter of houder daarvoor de voorafgaande toestemming heeft gekregen.

Daarnaast kan je ook subsidies aanvragen ter verbetering van de bewaaromstandigheden van je topstuk. Deze subsidie dekt maximaal 80 procent van de aanvaarde kosten. Dit kan gaan om maatregelen die diefstal of brand kunnen voorkomen tot tegengaan van licht op je topstuk of het vermijden van een verkeerde relatieve vochtigheidsgraad (RV). Ook tijdelijk transport en tijdelijke opslag bij noodsituaties komt in aanmerking. 

De ingediende aanvragen worden driemaal per jaar beoordeeld:

  • 1 maart
  • 1 juni
  • 1 september

Bovenlokale subsidies van andere instellingen

Bovenlokale cultuurprojecten - Vlaamse Overheid

OP/TIL is een steunpunt voor kleine of grootschalige cultuurprojecten en voor gemeenten die intergemeentelijk willen samenwerken rond cultuur. OP/TIL geeft uitleg over de twee verschillende subsidielijnen voor bovenlokale projecten die de Vlaamse Overheid uitvaardigt. Elk van deze subsidielijnen hebben hun eigen budgetten en voorwaarden:

Kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

  • Maximaal €25.000 voor maximaal 1 jaar
  • Samenwerking met minimaal 1 partner
  • Aanvragen indienen uiterlijk op 1 maart of 1 september 

Bovenlokale cultuurprojecten

  • Geen minimale of maximale bedragen en maximaal tot 3 jaar
  • 2 functiecombinaties zijn verplicht
  • Aanvragen indienen uiterlijk op 15 mei of 15 november

Subsidies voor een klasproject

DynamoOPWEG - Cultuurkuur

Met DynamoOPWEG kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Dit met maximum 30 personen per rit en volgens de bestaande dienstregeling.

DynamoPROJECT - Cultuurkuur

Met DynamoPROJECT ontvang je maximum 2000 euro voor een creatief schoolproject. Daarbij werk je met minimum 1 externe culturele partner samen op maat van je school.

Subsidies Bezoek West-Vlaamse Erfgoedlocaties - Provincie West-Vlaanderen

De Provincie wil het bezoek aan West-Vlaamse erfgoedlocaties door scholen, jongeren, jeugdverenigingen en kansarmen stimuleren door tussenkomst in de kosten zoals transport, toegangsgelden en gidsen. Een belangrijk onderdeel is het educatief karakter van het erfgoedbezoek.

Lotto subsidie

De Nationale Loterij zet via subsidies haar schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Subsidies worden toegekend voor projecten die worden georganiseerd op het Belgische grondgebied en die bijdragen tot het algemene materiële of morele welzijn van de bevolking. Je doet een aanvraag via een online formulier.

Cera steun aan de samenleving

Cera geeft financiële ondersteuning aan projecten die inzetten op minstens 1 van hun 3 ambities: bouwen aan een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels; warme en zorgzame buurten voor iedereen; sterke en breed gedragen coöperaties. Sluit jouw project aan bij één van deze doelstellingen? Dan kan je een subsidieaanvraag indienen voor max. 3000 euro.

Projectsubsidies Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid geeft via het Departement Cultuur, Jeugd & Media verschillende projectsubsidies.

Deze subsidie zijn enkel beschikbaar voor organisaties die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet.

Deze subsidielijnen staan ook open voor anderen:

Contact subsidies

20211008 Kortrijk Erfgoed Zuidwest Personeel Marnix Theys

Marnix
Theys

Algemeen coördinator
20211129 Kortrijk Erfgoed Zuidwest Personeel Triene Vandenbussche Klein

Triene
Vandenbussche

Erfgoedcoördinator